To prepare for the launch of the social media platform, the team has introduced XSB Farming, which allows you to provide liquidity for the XSB-SOL pair and share 5M XSB over a period of 30 days. Farming begins on December 29, 2023, and continues for the next 30 days.

Get started

Step 1: Provide liquidity for the XSB-SOL pair by locating the XSB-SOL pair and providing liquidity for it. You will then receive the corresponding LP token, which will be used in Step 2.

Step 2: Access the XSB-SOL Farm and enter the LP token.

Step 3: Receive XSB rewards over the next 30 days. 5M XSB will be distributed to those who have provided liquidity to the system.

Thank you all.


Để chuẩn bị cho sự ra mắt của nền tảng mạng xã hội. Team đã cho ra mắt Farm, cho phép bạn cung cấp thanh khoản cho cặp XSB-SOL và chia sẻ 5M XSB trong vòng 30 ngày. Farming bắt đầu từ ngày 29/12/2023 và tiếp tục trong 30 ngày tiếp theo.

Các bước farming

Bước 1. Cung cấp thanh khoản cho cặp XSB-SOL, tìm cặp XSB-SOL và cung cấp thanh khoản cho cặp này. Sau đó bạn sẽ nhận được LP token tương ứng, sẽ được dùng ở bước 2

Bước 2. Truy cập XSB-SOL Farm, và điền LP token vào

Bước 3. Nhận thưởng XSB trong 30 ngày tiếp theo. 5M XSB sẽ được chia cho những người đã cung cấp thanh khoản cho hệ thống.

Cảm ơn các bạn.